Nabór w programie „Aktywni+” – 40 mln zł na aktywizację seniorów
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy nabór wniosków w ramach programu „Aktywni+”, który ma na celu wsparcie aktywizacji osób starszych. Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie finansowe od 25 tys. do 250 tys. zł, pod warunkiem zapewnienia 10% wkładu własnego.
  1. Budżet programu wynosi 40 mln zł.
  2. Wnioski można składać do 3 czerwca.
  3. Dofinansowanie dotyczy czterech głównych obszarów.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 czerwca 2024 r.

Od 13 maja organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich, mogą składać wnioski o dofinansowanie w programie „Aktywni+”. Tegoroczny budżet programu to 40 mln zł, z czego 38 mln zł będzie przeznaczone na dotacje, a 2 mln zł na pomoc techniczną.

„Program ma za zadanie przyczynić się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne przez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego, zwiększanie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym, podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, oraz budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się, a także rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku” – wskazano w regulaminie.

Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków do 3 czerwca. Wyniki konkursu będą ogłoszone najpóźniej do 28 czerwca 2024 r., a realizacja zadań objętych dofinansowaniem powinna odbywać się między 1 maja a 31 grudnia 2024 r.

Dofinansowanie udzielane będzie w czterech obszarach działalności: aktywność społeczna osób starszych, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości, m.in. poprzez wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Wnioskodawcy są zobowiązani do zapewnienia 10% wkładu własnego.

Program „Aktywni+” to szansa na zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczne oraz podniesienie ich kompetencji cyfrowych. To również okazja do budowania pozytywnego wizerunku starości i kształtowania postaw sprzyjających wykorzystaniu nowych technologii w codziennym życiu.


Wg inf z: UM Legionowo