Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Logo z napisem: Mazowsze serce Polski.
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
Cofnij

Konsultacje przeprowadzone są w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje: Samorząd Województwa Mazowieckiego