Grafika z napisem: Ogłoszenie
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Rada Miasta Legionowo w dniu 29 listopada 2023 r. uchwaliła Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Nr LIX/865/2023).
Cofnij

Konsultacje społeczne Programu prowadzone były w terminie 20.06.2023 r. - 08.09.2023 r.

Program Współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy Gminy Miejskiej Legionowo i organizacji pozarządowych.

Głównym trybem zlecania zadań i udzielania dotacji jest otwarty konkurs ofert, w mniejszym zakresie tryb pozakonkursowy.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 2 841 985,00 zł.