Logo KDR Legionowo
Zapraszamy osoby uprawnione do odbioru Karty Dużej Rodziny w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.
Cofnij

Każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca. I do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny.

Mamy nadzieję, że wybiorą się Państwo do Urzędu Miasta, złożą wniosek i będą korzystać z uprawnień, jakie karta da zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. (link do Partnerów Karty Dużej Rodziny).

Jak przystąpić do projektu Karty Dużej Rodziny?

Etap pierwszy: Wypełnij i złóż wniosek

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 w godzinach pracy urzędu.

Druk Wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo. Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic, rodzic zastępczy bądź opiekun prawny

Etap drugi: Odbierz kartę

Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, karta będzie wydawana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia w Urzędzie. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.

Na karcie znajdą się:

  • imię i nazwisko,
  • numer karty, data ważności,
  • numer kart
  • oznaczenie 3+ lub 4+ w formie hologramu.

Etap Trzeci: Korzystaj z uprawnień, jakie daje Tobie i Twojej rodzinie Karta Dużej Rodziny

Partnerzy projektu

Karty Dużej Rodziny wydawane są na czas określony uzależniony od wieku dzieci, jednak nie dłuższy niż 3 lata.