Położone na sobie dłonie dwóch osób
Trwa otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach tegorocznej edycji Programu „Od zależności ku samodzielności”. Do wykorzystania są trzy miliony złotych. Kto może się ubiegać o środki z programu? Na co mogą zostać przeznaczone? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.
Cofnij

Na czym polega Program „Od zależności ku samodzielności”?
Zadaniem Programu jest poprawa sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów. Służy on tworzeniu oparcia społecznego dla takich osób i inicjowaniu przedsięwzięć mających pomóc im w pokonywaniu barier, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia.

Kto może z niego skorzystać?
Program „Od zależności ku samodzielności” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?
W ramach Programu wyznaczone zostały cztery obszary działań, na które można pozyskać środki:

  • Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi (umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb, np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców).
  • Samopomoc (innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób).
  • Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia (szkolenia, warsztaty, kursy, spotkania ze specjalistami, tj. doradca zawodowy, prawnik, trener – coach rozwojowy, udział w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej, organizowanie spotkań mających na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem).
  • Integracja i innowacyjność (inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej).

Zakłada się, iż w 2022 r. wsparcie uzyska około 45 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do otrzymania dotacji (zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Do kiedy i gdzie składać oferty konkursowe?
Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 28 stycznia 2022 r.

O jakie kwoty można się ubiegać w ramach konkursu?
Można zyskać dofinansowanie do 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu – maksymalna dotacja to 100 000 zł, a minimalna – 30 000 zł.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?
Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2022 r. i mogą zostać przeznaczone na:

  • zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały) oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (koszty obsługi związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu), przy czym finansowanie tej kategorii kosztów z dotacji nie może być wyższe niż 15% kwoty dotacji.

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej