Nowy nadleśniczy w Jabłonnie

Dr inż. Paweł Szymański objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna.

Paweł Szymański w 2012 i 2013 r. ukończył studia I i II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 2018 r. ukończył studia stacjonarne III stopnia, uzyskując tytuł doktora nauk leśnych. W 2021 r. został absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Polityka ochrony środowiska - ekologia i zarządzanie.

W latach 2012-2013 odbył staż społeczny w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (Wydział ds. Geoinformacji). Uczestniczył w praktykach zawodowych zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. W latach 2013-2019 pracował na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będąc doktorantem i wykładowcą akademickim. W czasie pracy na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie pełnił funkcje członka w licznych komisjach wydziałowych, uczelnianych oraz rektorskich. Prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunku Leśnictwo z przedmiotów: „Fotogrametria i teledetekcja”, „Geomatyka w leśnictwie” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na kierunku: Forest Information Technology (FIT) zajęcia z przedmiotu „Forest Photogrammetry” oraz na innych kierunkach studiów: Gospodarka Przestrzenna i Architektura Krajobrazu. Był promotorem i „promotorem pomocniczym” prac dyplomowych. Paweł Szymański posiada doświadczenie naukowe, brał udział w licznych projektach badawczych z zakresu leśnictwa, jak również jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Najnowsza pozycja to Brach M., Cheung-Wai Chan J., Szymański P.Accuracy assessment of different photogrammetric software for processing data from low-cost UAV platforms in forest conditions. iForest Biogeosciences and Forestry”.

W 2019 r. rozpoczął pracę w Lasach Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, będąc Specjalistą i Strażnikiem Leśnym w Nadleśnictwie Jabłonna. Następnie pełnił funkcję Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Chojnów. Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie został powołany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna, które piastuje od 7 października.

Paweł Szymański pełni funkcję biegłego sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresach: Leśnictwo - geomatyka, fotogrametria i teledetekcja oraz Lotnictwo - bezzałogowe statki powietrzne (RPAS/UAV). Dodatkowo prowadzi działalność organizacyjną i społeczną w Polskim Towarzystwie Leśnym - Oddział PTL w Warszawie (członek Zarządu), w Polskim Towarzystwie Geograficznym - Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki (członek Zarządu), w Stowarzyszeniu Edukatorów Leśnych oraz w Instytucie Debat o Środowisku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego.

W czasie wolnym swoje zainteresowania koncentruje na fotografii (w tym lotniczej), militariach, motoryzacji, nowych technologiach oraz dronach.

Jako nadleśniczy planuje podjąć współpracę z samorządami w celu poprawy aspektów społecznych w zakresie zagospodarowania turystycznego i edukacji ekologicznej. Plany obejmują również skuteczniejsze przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu, w szczególności nieuprawnionym wjazdom do lasu pojazdami silnikowymi (motocykle crossowe, quady).