Na grafice napis ogłoszenie

O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:

Cofnij
  1. są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
  2. nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów;
  3. nie powtarzają żadnego roku studiów;
  4. są mieszkańcami Legionowa;
  5. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Szczegółowe warunki przyznawania tego stypendium określa rozdział VII Programu Stypendialnego Gminy Legionowo stanowiący załącznik do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r.

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce Programy, plany, strategie, raporty, analizy/Programy, plany/ Program Stypendialny Gminy Legionowo.

Termin składania wniosków upływa 31 października br.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej zawierającej dane wnioskodawcy;
  2. kopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wniosek do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej